Escoltar

Metodologia

Per complir amb els objectius, a SmartUIB s'ha establert una operativa amb les característiques següents:

  • Transversal
  • Multidisciplinar
  • Col·laboració pública-privada
  • Participació dels alumnes

D'aquesta forma, treballant tots junts, el resultat serà un enfortiment de la innovació a la universitat i, per tant, a les Illes Balears; el que ajudarà, per tant, a aconseguir una societat balear cada vegada més próspera. El procés d'innovació en SmartUIB comença a través de la identificació de les necessitats o dels problemes existents i que es puguin treballar des de la perspectiva de la innovació. En aquesta etapa es fa ús de múltiples vies i/o eines que faciliten aquesta detecció. Posteriorment, sempre que sigui el més adequat per al cas, es crea un equip de treball multidisciplinari per realitzar una anàlisi detallada i proposar una o diverses possibles solucions. A continuació, es realitzen les actuacions necessàries per executar-les seguint els procediments administratius als quals està sotmesa la universitat com a administració pública. Una vegada que està en marxa la solució, es realitza una avaluació contínua que permetrà conèixer el seu funcionament i detectar si cal fer millores.

En l'actualitat ja s'han creat els equips de treball d'innovació SmartUIB (ETIs) següents: